TAGS: แจ็ก หม่า

ไม่ใช่ไอคิว แล้วอะไรคือเคล็ดลับความรวยของ แจ็ก หม่า

บริหารการเงิน

ไม่ใช่ไอคิว แล้วอะไรคือเคล็ดลับความรวยของ แจ็ก หม่า

สิ่งที่ทำให้มนุษย์ต่างจากเครื่องจักรคือ ความรักและจิตวิญญาณ

386 |