TAGS: พึ่งตนเอง

พึ่งตัวเองให้ได้ก่อน

ธรรมะ-จิตใจ

พึ่งตัวเองให้ได้ก่อน

คนจริงต้องพึ่งตัวเองได้ ถ้าใครไม่คิดจะพึ่งตัวเองเท่ากับชีวิตพ่ายแพ้ทุกอย่างหมดสิ้น

2,329 |