TAGS: ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องกล้า!

ไลฟ์สไตล์

อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องกล้า!

ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไร? ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร? คุณอาจลองคลิกฝึก 18 ประโยคง่ายๆ ช่วยให้พูดคุยกับชาวต่างชาติอย่างมั่นใจ ไม่รู้สึกสับสน เขิน...

472 |