TAGS: จิตรกร

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้นแบบทำงาน ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ

ธรรมะ-จิตใจ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้นแบบทำงาน ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ

อายุขึ้นเลข 4 ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไป แต่ยังมีข้อดีคือ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานท...

5,559 |

สมเพ็ชร หวานชิต โชว์ผลงานเดี่ยว “ห้วงอารมณ์”

ไลฟ์สไตล์

สมเพ็ชร หวานชิต โชว์ผลงานเดี่ยว “ห้วงอารมณ์”

‘ห้วงอารมณ์’ คือ นิทรรศการที่ต้องการสื่อถึงมนุษย์ทุกคนมีความต้องการด้านอารมณ์ และต้องการตอบสนองด้านอารมณ์ของตัวเองทั้งที่รู้ตัวและไม่รู...

617 |