ไลฟ์สไตล์

3 รางวัลใหญ่นักวิชาการต้นแบบ

  • 11 กรกฎาคม 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 152
Share on Google+
LINE it!
- +

ครูไอทีดีเด่น 3 เวที ระดับประเทศ

เรื่อง : บีเซลบับ ภาพ : มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ครูต้นแบบและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้สร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการวิชาการ ด้านการสอนที่ได้รับการยอมรับมากว่า 20 ปี

 

จากความมุ่งมั่นตั้งใจปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย งานบริการวิชาการต่างๆ และการค้นคว้าวิจัยจำนวนมาก ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ มอบรางวัลครูดีเด่นและนักวิชาการดีเด่นแก่ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ดังนี้

1.รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

2.รางวัลกิตติมศักดิ์นักวิชาการดีเด่น ด้านส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้องอย่างมีคุณธรรมต่อสังคม “Thailand Digital Awards 2018” จากโครงการพัฒนานักบริหารภาครัฐและภาคเอกชนสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3.รางวัล คชสีห์ คนไทยตัวอย่างคนดีของแผ่นดิน ประจำปี 2561 รางวัลกิตติมศักดิ์คนไทยตัวอย่างด้านการผลักดันนวัตกรรมด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผศ.ดร.สมชาย เล่าว่า ก่อนหน้านี้ได้เคยรับราชการมาก่อน แต่รู้สึกว่าการทำงานราชการนั้นไม่เหมาะ จึงลาออกมาสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตอนที่เริ่มสอนหนังสือใหม่ ๆ รู้สึกว่านักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนไม่เท่ากัน ในฐานะครูนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อสื่อการสอนให้ไปถึงเด็กนักศึกษาให้ได้ทุกคน

 

“มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันการศึกษาเอกชน นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจึงมีหลายรูปแบบทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อน ตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งนโยบายผู้บริหารคือ Input ไม่สำคัญเท่า Output จึงทำให้ผมกลับมาคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาสนใจการเรียนมากขึ้น”

ผศ.ดร.สมชายเริ่มสังเกตเห็นว่า พฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียนเป็นอย่างไร จากนั้นจึงปรับวิธีการสอน จนค้นพบวิธีการสอนในแบบของตนเอง คือ ก่อนเริ่มบทเรียนจะให้นักศึกษาทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาจะเรียน ว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร และเรียนไปเพื่ออะไร เป็นต้น

ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะเน้นการทำเวิร์คช็อพหรือกระบวนการค้นคว้าด้วยตัวเอง ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎี โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มโดยที่จะกระจายเด็กอ่อนและเด็กเก่งไว้ด้วยกัน และตั้งคำถามนักศึกษาตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการเรียน จะเน้นกับผู้เรียนทุกครั้งว่า สิ่งที่เรียนวันนี้มีประโยชน์อย่างไร ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจก็จะอธิบายซ้ำ และจัดเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเต็มที่

 

นอกจากวิธีการสอนแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ทั้งการใฝ่รู้และไม่หยุดถ้าไม่ได้คำตอบ นอกจากนี้คือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันกับเทรนด์ของเทคโนโลยี รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน ผศ.ดร.สมชายยังเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย และจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคคลภายนอก โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมเป็นทีมสตาร์ฟในการจัดอบรม

โครงการที่ผ่านมา เช่น การจัดอบรมความรู้แก่ประชาชนโครงการ Internet of Things (IoT) ประกอบด้วย 1.Basic IoT 2.Advance IoT 3.Experts IoT 4. IoT Robot for Kids และ5. อบรม Augmented Reality (AR) โครงการฯจัดอบรมเป็นครั้งที่ 13 แล้ว

“ผมรู้สึกดีใจมากที่มีผู้ให้ความสนใจในสิ่งที่ผมทำมาโดยตลอด รู้สึกภูมิใจในความเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เราเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถโดดเด่นระดับประเทศ”