สุขภาพ

สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย

  • 6 มีนาคม 2562, 19:32 น. |
  • เปิดอ่าน 816
Share on Google+
LINE it!
- +

เมืองที่เราอยู่อาศัยกำลังป่วย นำมาสู่ปัญหาเรื้อรังของผู้อยู่อาศัย และเราจะช่วยได้อย่างไร เวทีนี้อาจจะมีคำตอบ

เห็นด้วยหรือไม่ว่า ... เรากำลังอาศัยอยู่ในเมืองที่กำลังป่วย

เมืองที่ป่วยจากสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอันเป็นผลพวงจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่มีทิศทาง ไม่มีเจ้าภาพหลัก และไม่มีแผนการทำงานร่วมกัน

เราจึงคุ้นชินกับภาพการก่อสร้างที่กระจัดกระจายทั่วทั้งเมืองอย่างไร้ระบบ

ความป่วยไข้เหล่านี้นำมาสู่ปัญหาเรื้อรังของผู้อยู่อาศัย เช่น การจราจรที่ติดขัด ความสูญเสียบนท้องถนน ปัญหาขยะมูลฝอย ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน และมลภาวะต่างๆ

ทั้งหมดสัมพันธ์โดยตรงกับ “การออกแบบเมือง”

การเติบโตของเมืองอย่างก้าวกระโดดดึงดูดให้คนจากทั่วทุกสารทิศเคลื่อนย้ายเข้ามาแสวงหาโอกาส เมืองใหญ่ทุกแห่งจึงหนีไม่พ้นสภาพความแออัด การแข่งขัน ตลอดจนความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน

เหล่านี้ส่งผลโดยตรงกับวิถีชีวิตของคนเมือง อาทิ การบริโภคอาหารขยะ (Junk food) การพักผ่อนไม่เพียงพอ การขาดกิจกรรมทางกาย ฯลฯ และกลายมาเป็นปัญหาสุขภาพในท้ายที่สุด

ปัญหาของเมืองมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับทุกคน การออกแบบเมืองเพื่อคนทุกคนจึงไม่สามารถทำได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม เวที สช.เจาะประเด็น “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย”

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ โถงหน้าสำนักงาน ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเสนอมุมมองและนโยบายการพัฒนาเมืองไปสู่การสร้าง “เมืองสุขภาวะ” ต่อพรรคการเมืองที่จะเป็น (ว่าที่) รัฐบาลในอนาคตอันใกล้นี้

​​เปิดเวทีและเริ่มเสวนาตั้งแต่ 10.00 น.

จับชีพจรเมืองป่วยไข้ : ชำแหละสภาพปัญหาเขตเมืองสู่วิกฤตสุขภาพคนไทย โดย ภารนี สวัสดิรักษ์ รองประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สานพลังต่อลมหายใจคนเมือง : นครสวรรค์โมเดล เรียนรู้ต้นแบบโครงการพัฒนาเมืองสำหรับทุกคน
โดย จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

ภาคเอกชนกับการพัฒนาเมืองสุขภาวะ : ศักยภาพเอกชนกับการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิดเมืองสุขภาวะ โดย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

‘มองเทศ-มองไทย’ กับพิมพ์เขียวเมืองสุขภาพดี : ถอดบทเรียนเมืองสุขภาวะต่างแดนกับความเป็นไปได้ของประเทศไทย โดย ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ปิดท้ายด้วยข้อเสนอจากทุกคนต่อนโยบายเพื่อ “เปลี่ยนเมืองป่วย” สำหรับ (ว่าที่) รัฐบาลใหม่

ดำเนินรายการโดย บุษกร อังคณิต สื่อมวลชนอิสระ

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นหนึ่งใน change maker ที่จะพลิกโฉมเมืองป่วยไข้ไปสู่ “เมืองสุขภาวะดี” ไปพร้อมๆ กัน