สุขภาพ

อิ่มบุญ อิ่มท้อง เลือกบริโภคอย่างปลอดภัยรับตรุษจีน

  • 18 กุมภาพันธ์ 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 537
Share on Google+
LINE it!
- +

ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการอาหารได้ให้คำแนะนำในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกต้อง เช่น หมู เป็ด ไก่ ผัก ผลไม้ อย่างไรให้ปลอดภัย

เรื่อง : วราภรณ์ 

ตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน ที่จะจับจ่ายซื้ออาหารเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ รวมทั้งจัดเตรียมไว้สำหรับเลี้ยงฉลองในหมู่เครือญาติ  โดยอาหารที่นิยมใช้ไหว้ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน เช่น เนื้อสัตว์จำพวก เป็ด ไก่ ปลา หมู  นอกจากนี้ ยังมี ไข่  ผักและผลไม้สดที่เป็นมงคล ขนมมงคล เช่น  ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมปุยฝ้าย เป็นต้น

ผศ.ดร.รชา เทพษร  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีคำแนะนำผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารด้วยความมั่นใจและปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ว่า  อาหารที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีทั้งชนิดที่เป็นอาหารสด  อาหารพร้อมปรุง และปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค ในกรณีที่เป็นอาหารพร้อมบริโภค ผู้ผลิตมักผลิตออกมาจำนวนมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าหากช่วงระยะเวลาระหว่างการเตรียมจนกระทั่งจัดจำหน่าย  อาหารดังกล่าวอาจอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ย่อมส่งผลโดยตรงถึงความปลอดภัยและก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรใส่ใจเลือกสถานที่จัดจำหน่ายอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีกระบวนการป้องกันการปนเปื้อน เลือกซื้อจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ  ได้รับรองคุณภาพด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหาร สังเกตจากเครื่องหมายรับรอง GMP หรือ HACCP ที่แสดงบนฉลาก ของผู้บริโภค

สำหรับอาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน ควรตรวจสอบโดยดูจากบริษัทผู้ผลิตอาหารต้องมีมาตรฐานการผลิต ในเรื่องความสะอาด วัตถุดิบ ส่วนผสม การขนส่ง และการเก็บรักษา ผ่านการรับรองของกระทรวงสาธารณสุข ยกตัวอย่าง อาหารแช่เยือกแข็งควรวางจำหน่ายในตู้ควบคุมอุณหภูมิ โดยมีอุณหภูมิไม่เกิน  -18 องศาเซลเซียส  อาหารแช่เย็นพร้อมปรุง หรือพร้อมบริโภคต้องจัดจำหน่ายในตู้ควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน โดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานควรอุ่นร้อนอยู่เสมอและมีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส หากไม่มีเครื่องมือแสดงอุณหภูมิให้สังเกตจากควันไอน้ำที่ลอยอยู่เหนืออาหาร ควรเลือกซื้อชนิดที่มองเห็นว่ามีควันไอน้ำลอยจากอาหารเท่านั้น และหลีกเลี่ยงอาหารปรุงสุกที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการอุ่นร้อน เนื่องจากที่อุณหภูมินี้อยู่ในช่วงอุณหภูมิอันตราย (Danger Zone) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถสังเกตตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิตามระดับที่กำหนด หากไม่เป็นไปมาตรฐานดังกล่าว ก็อาจเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อต่างๆ และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งสุขลักษณะของสถานที่จัดจำหน่ายอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญ  โดยต้องเลือกซื้ออาหารจากสถานที่จัดจำหน่ายที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานที่ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข  หรือสถานที่จัดจำหน่ายที่ถูกสุขอนามัยตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวิธีการสังเกตได้ด้วยตัวเอง คือ ความสะอาดของสถานที่จัดจำหน่าย อาหารที่จัดจำหน่ายมีกระบวนการป้องกันการปนเปื้อน เช่น มีภาชนะปิด แยกอาหารสด ออกจากอาหารพร้อมบริโภค บริเวณรอบๆ สถานที่จัดจำหน่ายสะอาด  ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก สินค้าเก็บอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้อง

ข้อสังเกตลักษณะเนื้อสัตว์สดที่ดี ต้องมีเนื้อแน่น สีเนื้อปกติ สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีข้อกำหนดไม่อนุญาตให้ใช้สีผสมอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุกชนิด สำหรับการเลือกซื้อไก่เพื่อเซ่นไหว้  ควรเลือกไก่ที่มีหนังสีขาวอมชมพู มีสีสม่ำเสมอ สีที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบคอ ส่วนหัว หรือหงอน แสดงให้เห็นว่าไก่อาจเป็นโรค เมื่อซื้อเสร็จแล้วต้องรีบนำกลับทันที และเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส หากยังไม่ปรุงด้วยความร้อนในทันที เพื่อลดโอกาสการเจริญของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ 

ในกรณีที่เป็นอาหารบรรจุในบรรจุภัณฑ์  ควรมีฉลากรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีอาหารเป็นพาหะ ไม่มีการปนเปื้อนด้วยยาปฏิชีวนะ ฮอร์โมน หรือสารเคมีอันตรายอื่นๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้นข้อความบนฉลากต้องชัดเจน อ่านได้ง่าย และเพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองระบบคุณภาพ และระบบความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถพิจารณาได้จากการแสดงฉลากที่ถูกต้อง เหมาะสม และครบถ้วน