ธรรมะ-จิตใจ

วงล้อสู่ความสำเร็จ

  • 12 กันยายน 2561, 09:00 น. |
  • เปิดอ่าน 731
Share on Google+
LINE it!
- +

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป.อ.ปยุตโต แนะนำเคล็ดลับความสำเร็จที่ทุกคนต้องมีด้วย 4 ล้อธรรม

เรื่อง  : แมงโก้หวาน ภาพ : อีพีเอ

ธรรมดาการขับเคลื่อนรถสี่ล้อ ถ้าเกิดล้อใดล้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่ง หลุด ชำรุด เสียหาย เช่น ยางแตก เพลาแตก ย่อมทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม กล่าวว่า การที่คนเราจะไปถึงจุดหมายหรือความสำเร็จได้นั้นควรต้องมีธรรมะ 4 ประการที่เรียกว่า “จักร” หรือ 4 ล้อ

1. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่เหมาะ

ถ้าถิ่นนั้นยังไม่เหมาะ เช่น บ้านเมืองยังไม่ดี ไม่เรียบร้อย ก็ต้องทำให้มันเหมาะ ต้องช่วยกันทำให้มันดีให้ได้ ใครอยู่บ้านของตัว บ้านของเรายังไม่ดี ยังไม่น่าอยู่อาศัย ยังไม่ปลอดภัย ไม่มั่นคง ก็แก้ไขปรับปรุง ทำให้เรียบร้อยจนกว่ามันจะดี โดยเฉพาะชุมชนแต่ละท้องถิ่น ต้องทำให้เป็นถิ่นที่เหมาะให้ได้

2. สัปปุริสูปัสสยะ เสาะเสวนาคนดี

ทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียนไปจนกระทั่งผู้บริหารประเทศชาติ ต้องมีคนที่แวดล้อม ที่มาร่วมงาน มารับใช้ มาทำงานทำการ ที่ดีงาม ที่ซื่อตรง ที่จริงใจ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประเทศชาติ เป็นต้น

3.ปุพเพกตปุญญตา มีทุนที่เตรียมพร้อมไว้

เรียกว่า เป็นคนมีบุญ แต่จะมีบุญได้ก็ต้องบำเพ็ญคุณความดีไว้ก่อน เฉพาะอย่างยิ่งก็สร้างตัวด้วยการศึกษา คือสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) นี้แหละ ให้เป็นคนที่พัฒนาแล้ว ทั้งชีวิตด้านนอก ด้านความประพฤติ ด้านจิตใจ และ ด้านปัญญา

4.อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนแน่วในวิถี

เป็นขั้นของการดำเนินชีวิต ดำเนินงาน และบริหารกิจการให้ก้าวหน้าไปสู่จุดหมาย โดยก้าวไปถูกทาง มุ่งมั่น แน่วแน่ ไม่พร่า ไม่มัว ไม่ส่าย ไม่เฉ ไม่สับสน

ถ้าทุกคนขับเคลื่อนชีวิตด้วย 4 ล้อ อยู่ในถิ่นที่เหมาะ เสาะหาคบหาเสวนาคนดี มีทุนที่เตรียมพร้อมไว้ดีแล้ว และตั้งตนแน่วแน่ในทางที่ถูกที่ควรเสมอ ชีวิตย่อมประสบความสำเร็จ